//////

WIĘKSZE TRUDNOŚCI

Posted by admin on Maj 25th, 2016 — Posted in Ludzie i czas

Jeszcze większe trudności poja­wiają się przy próbach formułowania twierdzeń teoretycznych, uogólniających rezultaty rozczłonkowanych i niespójnych badań empirycznych. Zazwyczaj bowiem mamy do czynienia z badania­mi traktującymi jeden element budżetu czasu w oderwaniu od innych. Sytuacja taka występuje w przypadku badań nad cza­sem wolnym, które pomijają pozostałe elementy budżetu czasu, podobnie zresztą jak w badaniach nad czasem pracy, w których sfera życia pozazawodowego z reguły nie jest brana pod uwagę. Budżet czasu stwarza więc możliwość całościowego podejścia do problemu, jednak skorzystanie z tej możliwości zależy w du­żej mierze od stopnia zaawansowania przesłanek teoretycznych, na których podstawie wyodrębnia się poszczególnie rodzaje ludz­kiej aktywności.

METODOLOGICZNE PROBLEMY

Posted by admin on Maj 25th, 2016 — Posted in Ludzie i czas

Badania budżetu czasu nastręczają wiele problemów metodo­logicznych: począwszy od ogólnych kwestii epistemo logicznych, a skończywszy na sposobach prezentacji danych empirycznych z konkretnego badania. W niniejszej pracy nie sposób rozwinąć wszystkich zasługujących na uwagę wątków metodologicznych, które wyłoniły się w trakcie rozwoju tego typu badań. Dlatego też ograniczę się w niniejszym rozdziale do przedyskutowania tych problemów, które wiążą się z diagnostyczną funkcją badań budżetu czasu, realizowaną na użytek polityki społecznej. Jeśli tę właśnie perspektywę przyjmie się za punkt wyjścia, to zakłada się zarazem, że jednym z celów polityki społecznej jest przekształcenie struiktury budżetów czasu ludności (nip. Skra­canie rzeczywistego czasu pracy na rzecz wzrostu rzeczywistego czasu wolnego — by pozostać przy tym trywialnym przykładzie).

PROBLEM W SPOŁECZEŃSTWIE

Posted by admin on Maj 25th, 2016 — Posted in Ludzie i czas

Teza ta wymagałaby, rzecz jasna, starannej weryfikacji po­przez odpowiednio zaprojektowane badania. Jednak już z czysto teoretycznego punktu widzenia można założyć, że zarysowana w niej relacja nie przebiegałaby w rzeczywistości aż tak prosto. Wszak wiadomo, iż długolenie, socjalizacyjne oddziaływanie szkoły, a później środowiska zawodowego, zmierza raczej w kie­runku uniformizacji zachowań i premiowania postaw konformi- stycznych niż w kierunku kształtowania umiejętności indywi­dualnego wyboru w warunkach, gdy możliwość tego wyboru realnie istnieje.Problem ten pojawia się nie tylko w naszym społeczeństwie, o   czym świadczyć może spostrzeżenie S. Parkęra, który zaobser­wował w społeczeństwie angielskim, że: „formalizacja czasu wolnego zachęca dzieci raczej do uczestnictwa w zuniformizowanych, uznanych zajęciach niż do eksploatacji wielu alternatyw­nych sposobów wykorzystania czasu wólnego.

BADANIE NIERÓWNOŚCI

Posted by admin on Maj 25th, 2016 — Posted in Ludzie i czas

W skład którego wchodzą wyłącz­nie osoby posiadające wykształcenie wyższe. W takiej jednak sytuacji wykształcenie straciłoby swą moc różnicującą i nie byłoby postrzegane jako cecha społecznie istotna; byłaby ona atry­butem wszystkich członków owego teoretycznego społeczeństwa, a zatem nie należałaby do cech strukturalizujących społeczeń­stwo.Badanie nierówności poprzez analizę stopnia zróżnicowania takich cech, jak wykształcenie, dochód itp., jest uproszczeniem nie zawsze uświadamianym przez badaczy. Jeśli np. mówimy, że dane społeczeństwo jest nieegalitarne pod względem wy – kształcenia, to — świadomie lub nieświadomie zakładamy, ze wykształcenie w jakiś sposób różnicuje szanse uczestnictwa w życiu społecznym, ustawiając pewne zbiorowości w sytuacji lepszej, inne zaś — w gorszej. Analogiczny problem występuje w przypadku dochodów.

W OPARCIU O LICZNE BADANIA

Posted by admin on Maj 25th, 2016 — Posted in Ludzie i czas

Problematyka egalitaryzmu, a co za tym idzie — również problematyka nierówności społecznych pojawia się dość często także w socjologii niemarksistowskiej. W badaniach tych po­szukuje się źródeł nierówności społecznych wśród takich zmien­nych, jak: genotyp, pochodzenie, wykształcenie itp. Na przykład R. Collins stwierdza, że liczne badania amerykańskie wykazują. iż trzeba lat kształcenia silnie determinuje osiągnięcia zawodowe w społeczeństwie amerykańskim w populacji osób charakteryzującycn się podobnym pochodzeniem społecznym. Z kolei po­chodzenie społeczne wyraźnie wpływa na poiziom uzyskanego wykształcenia, a także na osiągnięcia zawodowe po uzyskaniu określonego poziomu wykształcenia W oparciu o te liczne, choć rozproszone badania podjęta zo­stała przez Ch. Jencksa i współpracowników najpoważniejsza boaaj do tej pory próba kompleksowego określenia źródeł nie­równości społecznych w USA.

CZAS WOLNY A WARTOŚCI

Posted by admin on Maj 25th, 2016 — Posted in Ludzie i czas

Mniejszą elastycznością charakte­ryzuje się czas wolny wśród robotników, a najmniejszą — wśród inteligencji, w obrębie której stosunkowo najczęściej orientacja pa pracę współ występuje z silniejszą niż w jakiejkolwiek innej warstwie społecznej orientacją na czas wolny.Rozpatrywanie mechanizmów kształtujących gospodarowanie czasem na tle problematyki wartości prowadzi do jeszcze jed­nej, teoretycznie ważnej kwestii, a mianowicie opisu sytuacji społecznej, towarzyszącej wykonywaniu różnorodnych zajęć. Kwestia ta coraz częściej pojawia się w pracach teoretyków zaj­mujących się czasem wolnym w powiązaniu z problematyką uczestnictwa w kulturze.Do rozwinięcia tej kwestii przydatna jest klasyfikacja ukła­dów czasu wodnego, sformułowana na podstawie klasyfikacji ukladóW kultury, zaproponowanej przez , A. Kłoskowską. Klasy­fikacja A. K łośkowskiej służy ,do opisu funkcjonowania przeka­zów kulturowych we współczesnym społeczeństwie. Wyróżnia się w niej trzy podstawowe układy: 1. stosunki międzyludzkie o charakterze nieformalnym, 2. lokalne instytucje kultury oraz pomadlokalne środki masowego przekazu .

W STARSZYM WIEKU

Posted by admin on Maj 24th, 2016 — Posted in Budżet czasu

Otóż wyniki badań węgierskich wykazały, że przeważająca część pracowników rolnych, zwłaszcza w starszym wieku, ma dwa miejsca pracy: przedsiębiorstwo rolnicze oraz (własną działkę przyzagrodową. W populacji wiejskiej — generalnie mówią— nie przyjął się miejski styl życia. Praca nie ogranicza się bo­wiem do ustawowych ośmiu godzin dziennie. Problem ten wy­stępuje szczególnie jaskrawo wśród ludzi starszych, którzy z re- guły dysponują niższymi kwalifikacjami zawodowymi i w związku z tym uzyskują z pracy odpowiednio niższy dochód. Właśnie ta część populacji — jak wykazały badania węgierskie — niemal cały dzień poświęca pracy. Podobna zresztą sytuacja występuje w rodzinach wielodzietnych, charakteryzujących się niskim (do­chodem w przeliczeniu na jednego członka rodziny. Również i te rodziny, które potrzebują większej ilości pieniędzy na inwesty­cje (np. budowa domu), są zmuszone do przeznaczania całego niemal dnia na pracę, i /to przez wiele lat

ŚRODOWISKO

Posted by admin on Maj 24th, 2016 — Posted in Budżet czasu

W tym kontekście środowisko pracy na równi ze środo­wiskiem pozazawodowym jest polem ekspresji osobowości, jest możliwością eksploracji własnych możliwości. Jest to perspekty­wiczna wizja społeczna, w której praca traci swoje prioryteto­we znaczenie w tym sensie, że staje się ona jedną z równie ważnych, ale już nie jedynie ważnych wartości zintegrowanego, zhumanizowanego stylu życia człowieka. Zarys takiej wizji sformułował Marks w następujących sło­wach: „Wolny czas, jaki ma się do dyspozycji czy to dla korzy­stania z produktu, czy dla swobodnego rozwoju, jest bogactwem saim w sobie; czais ten nie jest, jak czas pracy, wyznaczany przy­musem zewnętrznego celu, którego realizacja stanowi koniecz­ność materialną bądź obowiązek społeczny, cokolwiek by się powiedziało.

Inwestycje zagraniczne

Posted by admin on Wrzesień 24th, 2014 — Posted in Wiedza o społeczeństwie

W okresie od 1990 r. do końca I półrocza 1998 r. do Polski napłynęło mld USD. Ocenia się, że na koniec 1998 r. wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych wyniesie wraz z szacowanymi małymi inwestycjami (do 1 min USD) inwestycjami około 30 mld USD. Pod względem wielkości zainwestowanych środków przodują inwestorzy amerykańscy (do końca I półrocza br. wnieśli oni ponad 20% całości zaangażowanego kapitału zagranicznego). Następne miejsca zajmują firmy z Niemiec, korporacje międzynarodowe, firmy z Włoch, Francji, Wielkiej Brytanii, Korei Płd., Holandii. Najaktywniejszym inwestorem jest włoski Fiat, a następnie koreański Daewoo, Gazprom (inwestujący w budowę gazociągu Jamal-Europa), Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości, Pepsico, a ostatnio również koncern Glaxo Wellcome. Charakterystyczna jest duża koncentracja tych inwestycji w niektórych branżach i regionach. Zdecydowaną większość ulokowano w przemyśle.

Polityka przez wielkie P

Posted by on Czerwiec 4th, 2011 — Posted in Surowce energetyczne

  Tags: ,

Patrząc na medialne skróty wiadomości często trudno uciec od wrażenia, że politycy wielkiego formatu mają faktycznie ogromną władzę nad społeczeństwem i stojąc nieco poza nawiasem wywyższają się, czując się częścią wielkiej i nietykalnej elity. Ale ta wielka polityka może być bardzo szybko zdemontowana przez rozwścieczony tłum, który tak jak w Grecji, będzie miał dość niekompetencji rządu wybranego przez siebie jeszcze kilka lat wcześniej. Jednocześnie słabość polityki przez wielkie P sprawia, że ta lokalna i samorządowa, odbywająca się na najniższym szczeblu a jednocześnie będąca najbliżej obywateli, zyskuje na popularności i wciąż angażują się w nią nowi ludzie pragnący zmienić coś w swoim powiecie, gminie czy nawet na osiedlu. Zresztą koszty prowadzenia kampanii do takiego organu lokalnego są dużo niższe i czasami nawet bez pieniędzy można zdobyć odpowiednie poparcie. Dlatego czasami o wiele lepiej zaangażować się z początku w politykę lokalną i samorządową, która pomaga o wiele szybciej dostać się do sejmiku czy rady powiatu.

ZA POMOCĄ BUDŻETU

Posted by admin on Maj 25th, 2016 — Posted in Ludzie i czas

Z metodologicznego punlktu widzenia za pomocą budżetu czasu można pomierzyć jeden aspekt wszystkich praktycznie ludzkich zachowań, a mianowicie aspekt czasowy. Każdy bo­wiem rodzaj zachowań zachodzi w czasie. Budżet czasu — nawet w najprostszej swej postaci — odpowiada nie tylko na pytanie, czy dane zachowanie wystąpiło, ale także dostarcza pewnych in­formacji o trwaniu i ewentualnej powtarzalności tego zachowa­nia.Powstaje wobec tego problem opisu owych różnorodnych zachowań w języku operacyjnym. Jeśli zaś mowa o opisie po­szczególnych zachowań na poziomie operacyjnym, to jawi się kwestia sformułowania kryteriów, na mocy których zachowania te można by klasyfikować.Precyzyjne określenie podstawowych segmentów budżetu czasu jest dość kłopotliwe, co wiąże się w pierwszym rzędzie z niedostatecznym rozwojem przesłanek teoretycznych badań nad wykorzystywaniem czasu.

DĄŻENIE DO PRZEKSZTAŁCENIA

Posted by admin on Maj 25th, 2016 — Posted in Ludzie i czas

Z kolei dążenie do racjonalnego przekształcania struktury bud­żetów czasu musi być poprzedzone znajomością empirycznego roz­kładu tej struktury w populacji, która ma być przedmiotem od­działywania polityki społecznej. Powstaje zatem problem, jak z tego punktu widzenia należałaby Określić podstawowe kate­gorie budżetu czasu, aby były one użyteczne dla polityki spo­łecznej. Kwestia ta wiąże się zresztą z dyskutowanym w litera­turze fachowej zagadnieniem funkcji wskaźnikowych budżetu czasu. Chodzi mianowicie o to, w jakim zakresie dane z badań budżetu czasu można traktować jako wskaźniki. Zarazem skoro mowa jesit o praktycznym wykorzystaniu rezultatów tego typu badań, to szczególnej wagi nabiera problem krytycznej oceny metod i technik stasowanych w studiach nad gospodarowaniem czasem.

CAŁOŚCIOWY PUNKT WIDZENIA

Posted by admin on Maj 25th, 2016 — Posted in Ludzie i czas

Stan taki może być determinowany typem wybranej kariery zawodowej, stosunkami rodzinnymi, sytuacją ekonomiczną, ale także — brakiem umiejętności wyboru; ucieczką w sferę obo­wiązków przed (stresującym dylematem samodzielnego wypeł­niania sobie czasu wólnego. Ten ostatni przypadek wiąże się — jak już sygnalizowano wc,ześniej — z traktowaniem czasu wol­nego w kategoriach mniej lub bardziej uświadomionej winy, z inercją zrutynizowanego rytmu życia itp. Z punktu widzenia całościowo rozumianej polityki społecz­nej problem polega zatem nie tylko na podjęciu wysiłków w kie­runku rozszerzenia realnego pola wyboru zajęć w budżecie czasu. Niemniej ważne jest również stworzenie warunków przełamu­jących stereotypy czasu wolnego, postrzegane przez ludzi jako jedynie możliwe do realizacji, kształtowanie umiejętności wy­boru już we wczesnych fazach socjalizacji, kształtowanie moty­wacji w kierunku panowania nad własnym czasem i wydatko­wania go na te cele, które służą rozwojowi możliwości tkwią­cych w każdym człowieku.

 

W ODNIESIENIU DO CZASU WOLNEGO

Posted by admin on Maj 25th, 2016 — Posted in Ludzie i czas

Ta unifonmizacja prowadzi ludzi w późniejszych fazach życia do preferowania zor­ganizowanych zajęć wypoczynkowych i do wykorzystania czasu wolnego w celu ucieczki od samotności i siebie samych”. S. Parker rozpatrywał tę kwestię w odniesieniu do czasu wolnego, ale z równie dobrym skutkiem można ją odnieść do pozostałych elementów budżetu czasu. Jest to bowiem problem, na ile całe życie człowieka, w codziennym jego wymiarze, jest kształtowane przez niezależne od nieigo, rzeczywiste i pozorne konieczności. znów można się tutaj obracać jedynie w sferze hipotez i przy­puszczeń, gdyż kwestia ta — w takim ujęciu — znajdywała się na uboczu zainteresowań badaczy budżetu czasu. Uprawnione jednak wydaje się założenie, iż istnieją w na­szym społeczeństwie wcale niemałe kategorie ludności, których budżet czasu w całości podporządkowany jest owym rzeczywi­stym lub tylko pozornym koniecznościom zewnętrznym.