//////

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

CODZIENNE ODDZIELENIE

czwartek, Wrzesień 12th, 2013

Na co dzień praca jest oddzielona od życia prywatnego; po powrocie do domu robotnicy wyłączają się ze swych spraw zawodowych (o ile w tym przypadku można mówić o zawodzie), nieraz jednak zajmują się dodatkowymi pracami zarobkowymi. Ich stosunki towarzyskie ograniczają się przeważnie do środowiska rodzinnego i sąsiedzkiego, rzadko zaś obejmują też kolegów z pracy”. Wśród robotników wykwali­fikowanych natomiast orientacja na pracę, zawierająca pierwia­stki autoteliczne, jest znacznie bardziej rozpowszechniona.Jeśli przyjmie się założenie, że silna orientacja na pracę, mająca zabarwienie autoteliczne, obniża oczekiwania wobec cza­su wolnego, można sformułować hipotezę, że mimo istnienia wy- raźnej granicy między czasem pracy a czasem wolnym, kom­pensacyjne funkcje czasu wolnego maleją, a tym samym — ob­niża się ranga czasu wolnego w systemie wartości jednostki.