This is default featured slide 1 title

Społeczności pogranicza jako przykład wielokulturowości

Najbardziej tolerancyjnymi społecznościami są mieszkańcy przygraniczni. Jest to spowodowane napływaniem turystów i mieszkańców do takiego regionu. Problem pogranicza jest w tym wypadku oparty na definicji terytorialnej. Takie miasta to przede wszystkim te, które leżą najbliżej granicy państwowej. Bardzo charakterystycznym miejscem są Ziemie Zachodnie Polski, gdzie mieszka dużo Polaków oraz Niemców. Oczywiście wiąże się to z historią tych Ziem, które przed 1945 rokiem pełnoprawnie wchodziły w skład państwa Niemiec. Takich regionów w Polsce jest wiele. Poprzez to powstają społeczności wielokulturowe, w zależności od przebytego procesu walencji kulturowej. Traktowanie swojej rodzimej tradycji w miejscu występowania kilku kultur jest zapewne niemożliwe. Dlatego dość często osoby mieszkające na terenach urbanistycznych, stają się pod wpływem polityki społecznościami biwalencyjnymi. Oznacza to, że kultywują dwie tradycje i dwie kultury. Zatem badania nas społecznościami pogranicznymi są jednym z najciekawszych odkryć socjologii.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Urbanistyka miasta a rozwój wielokulturowości społecznej

Coraz częściej duże miasta stawiają na wielokulturowość społeczną. Zadaniem władz miejskich jest zapewnienie komfortu każdej grupie społecznej. Najczęściej zmiana urbanistyki miasta spowodowana jest tym, że coraz więcej osób napływających do dużych miast jest różnej narodowości. Tym samym władze miasta wydzielają lub tworzą dzielnice, gdzie osiedlają się osoby pochodzące z jednego kraju. Największymi osiedlami są tereny, gdzie można spotkać Romów. Jednakże ostatnio, z powodu fascynacją Polaków innymi kulturami, zaczęły być tworzone specjalne dzielnice, które kultywują tradycję chińską. Wielokulturowość społeczna danego miasta jest bardzo charakterystyczna dla całych Stanów Zjednoczonych, gdzie kolejne przemierzanie przecznic jest równoważne poznawania nowych kultur całego świata. W Polsce dopiero przyjmuje się moda na takie tworzenie dzielnic kulturowych. Zapewne jest to z jednej strony stronienie od integracji społecznej, a drugiej strony do możliwości kultywowania swoich tradycji i obyczajów.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Wielokulturowość społeczeństw dużych miast

Nie ma w Polsce już dużego miasta, w którym mieszka tylko jedna narodowość. Oczywiście większość mieszkańców to Polacy. Jednak możliwość łatwego podróżowania we współczesnym świecie pozwala osiedlić się tam, gdzie my sami zechcemy. Dlatego w naszych miastach występuje często kilka narodowości. Wszystko to związane jest z wprowadzeniem przez takowych nowych członków naszego społeczeństwa, swojej charakterystycznej kultury narodowej. Wówczas czerpiemy wzory od innych, zwłaszcza gdy zauważamy jakieś ciekawe motywy tradycyjne. W taki sposób stajemy się społeczeństwem wielokulturowym, które akceptuje inne tradycje i obyczaje występujące na danym terenie. Wielokulturowość dużych miast jest także bardzo charakterystyczna na terenach przygranicznych. Są to tzw. tereny pogranicza. Bardzo ciekawym takim terenem są ziemie wschodnie polski, gdzie przenikają na siebie tradycje polska i ukraińska. Wówczas tworzy się tam amalgamat ludnościowy stanowiący ogromną rzeszę osób, będących ludźmi podwójnej identyfikacji narodowej, z powodu kultywowania tradycji i obyczajów dwóch państw.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Urbanistyka we współczesnych miastach

Urbanistyka, to planowanie i sztuka budowy miast, osiedli, kompleksów budowlanych. Dzisiejsze duże aglomeracje przez lata rozrastały się wokół swoich starych centrów. Miejscowości, które je otaczały, były w większości małymi wioskami. Rozbudowa miasta wchłonęła już dawno te podmiejskie miejscowości, a tam gdzie były łąki i pola stoją kompleksy budynków mieszkalnych, nowe osiedla, zakłady pracy, przebiegają drogi szybkiego ruchu lub autostrady. W związku z powiększaniem się społeczeństw, miasta musiały się także powiększyć, aby mieszkańcy mieli gdzie mieszkać i pracować. Nad planem urbanistycznym miasta zwykle czuwa sztab ludzi, aby rozbudowa miasta szła w dobrym kierunku i na terenach do tego przeznaczonych. Ostatnie powodzie, które pozbawiły domów setki ludzi, pokazały, że nie jeden raz domy stawiane były na terenach zagrażających ich bezpieczeństwu w przyszłości. Urzędy wydawały zezwolenia na zabudowę np. na terenach zalewowych, które stanowią miejsca do upustu wody z przepełnionych rzek. Stąd tyle ludzkich tragedii. Przeznaczając tereny pod zabudowę, konieczne jest dogłębne poznanie ich specyfiki – budowy geologicznej podłoża, właściwości gruntu.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Przegłosowywanie krajowych budżetów

Dla większości polityków szczebla centralnego głównym momentem sprawdzianu ich umiejętności jest okres, w którym buduje się i poddaje pod głosownie budżet na najbliższy rok. Media paradoksalnie regularnie mało czasu poświęcają samym założeniom budżetowym na nowy rok i przeważnie kiedy koalicja rządząca uchwala najważniejszą finansową ustawę na kolejny rok, nie ma możliwości przegłosowania rządu przez opozycję. A to pozwala stronie rządzącej na praktycznie nieograniczone manipulowanie przy systemie fiskalnym. I nawet jeśli rząd uzna za słuszne podniesienie wieku emerytalnego wszystkich obywateli o pięć lat, to przy większości głosów w niższej izbie parlamentu, władza liczyć może na poparcie wystarczające do przegłosowania takiej ustawy. Bardzo często taka przewaga w głosach wykorzystywana jest do przegłosowania budżetu bardzo niekorzystnego dla obywateli, ale równie często przewaga w parlamencie wykorzystywana jest do przegłosowania bardzo rozsądnej i niezbędnej do naprawy sytuacji fiskalnej państwa ustawy fiskalnej na najbliższy rok.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Patriotyzm romantyczny

Propagatorami etosu heroicznego, martyrologii straconych i ciężko doświadczonych pokoleń byli romantycy. Ten rodzaj patriotyzmu najwyższego poświęcenia, aż do oddania życia za ojczyznę, nazywamy romantycznym. Patriotyzm romantyczny jest naszą narodową predylekcją – skłonnością. Trwał w naszym narodzie do końca XX w. Etos pokolenia „Solidarności” łączył także wątki martyrologiczne, heroiczne, religijne, a nawet mesjanistyczne. Przekonanie o konieczności walki z autorytaryzmem i wiara w zwycięstwo kompensowały słabości ruchu i mobilizowały do czynów wydawałoby się niemożliwych. Wolność od dominacji była najważniejsza. Poczucie wspólnoty narodowej, być może dzięki tradycji romantycznej, nie pozwoliło na przekroczenie granicy, skłoniło do kompromisu narodowego.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
© Wszelkie prawa zastrzeżone